زڵیخام چەمەر

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  543 مشاهده
زڵیخام چەمەر ...
زوڵفش پەی شینم خاس بەستەن چەمەر
پۆشا بەرگی ساف سیای موشک پەروەر
کەردەن بەسەردا پیاڵەی عەنبەر
زوڵفانش لوول دان بە ماتەمەوە
بەند بیەن بە چەنگ خاری خەمەوە
یانی دوو دیدەش خوماری داران؟
وەرنە پێم دەران دەوای بیماران
کەسێ زوڵفی ئەو پێش چەمەر گیرەن
ماوای بەهەشتش جەکۆ جە ویرەن؟