زڵێخام تەیار

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  655 مشاهده
زڵێخام تەیار ...
سەحەر کەرد ئاخێز، خاڵان کەرد تەیار
سا کە ڕووی جام دی بە دیدەی خومار
داش بە سەنگ دا مینای جام بە قار
وات چە خێرتەن، لێڵاو بامەنی؟
جەی لێڵاوتەر بای، چە خاس جامەنی
جام لاڵا بە زار بە زگارەوە
بە مینای شکەست پارەپارەوە
واتش یە چێشەن، چوون بەی تەورەنی؟
پێسە بێ ئینساف، چمان گەورەنی؟
جامان بە جەمین تۆ لێڵاو بامەن
تۆ بێ ئینسافی چێش گونای جامەن