دڵە بێ نازەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  686 مشاهده
دڵە بێ نازەن ...
ناز پەروەر بیەن، ئیسە بێ نازەن
کەفتەی بێ قیمەت بێزیای ڕازەن
ئاوارە مەبۆ، هەر نە پەروازەن
مەیۆ نە پەرواز من گرتەن باڵش
ناز پەروەر بیەن پەشێوەن حالش
ئەر من نازم هەن، ئەر نازم نیەن
جە خاک پای دۆس، پەروازم نیەن
من ڕازیم بە جەور جەفای بێ نازی
دڵ ئازار بیەن پێش نیەن ڕازی