تاسەی زەرووری

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  935 مشاهده
تاسەی زەرووری ...
دەردی بێ هام دەرد، تاسەی زەرووری
نێشی گیان کێشی، ژاراوی دووری
لێم سەندەن ئارام، سەبر و سەبووری
کەس پێم نەواچۆ نووریش نە دیدەن
من نووری دیدەم، ئەو بەرگوزیدەن
سا کە نووری ئەو، جە دیدەم دوورەن
دنیا لێڵاوەن، دیدەم بێ نوورەن