بینایی دیدە

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1178 مشاهده
بینایی دیدە ...
ڕۆشنی نوربەخش، بینایی دیدە
باڵا سپی سەوڵ، شا پەسەندیدە
فریشتەی شەریف، حەق ئافەریدە
دیدە ئاهووی وەحش بیابان وەتەن
سونبول چەریدەی ڕەوێڵەی خوتەن
دەلیلەی سەرکەش دەیریانی دەیر
پەرەندەی بێ باڵ، باڵدار وێنەی تەیر
لەب جامی یاقووت پڕ جە مرواری
ڕەنگ ڕێزەی شەربەت شیفای بیماری
هەر وەتەن لادێ مەگێڵیش پێدا
بۆی موشکی نافەش پەخش مەبۆ تێدا
چمان جە سارای خوتەن چەردەنی
ئەو زێد ئاوا بۆ تۆش پەروەردەنی