ئاهووی وەحش تار

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1020 مشاهده
ئاهوی وەحش تار ...
جەیرانی سوب خێز ئاهووی وەحش تار
شۆخی لارە و لەنج دیدە پڕ خومار
سپەردیم وە دین ڕەسولی نازدار
ڕۆیێ هۆرێزا عەزمی سەحرا کەرد
پەی جەلای جەمین، دەست پەرێ جام بەرد
بە پێشی ئاوەرد دیا نە پێشدا
دەست ئاوەرد وەبان زوڵفانی وێشدا
دەست ئاوەرد وەبان زوڵفی خام دا
لێڵایش ئاوەرد وە ڕووی جام دا
ئەودیا وە جام ڕەنگ زەرد و زگار
جام دا وە سەنگدا گرەوا بە زار
واتش ئەرێ جام تۆ چە جامێنی
وێران بۆ ئەو شار تۆ لێش ئامێنی
جام ئاما زوان فراوان لاڵا
واتش تەقسیرم بێ عەیبەن وەڵڵا
تەقسیرم چێشەن مدەریم وە سەنگ
شۆڵەی جەمینت من گێلان جە ڕەنگ؟
تەمام سەڕافان جە ڕووی سەرزەمین
بەیان بوینان ئاینەی جەمین
ئەر تۆ ئاینەت نەگێڵان جە ڕەنگ
من بێجام واتەن، سەرم دان وە سەنگ