ئاخ پەی مناڵی

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  2119 مشاهده
ئاخ پەی مناڵی ...
ئاخ وا درێغا پەرێ مناڵی
گۆشەی خاترم جە خەم بی خاڵی
لاقەید بیم جە تان، جە وەشی و تاڵی
هەر بازیم مەکەرد من چەنی یاران
مەشیم وە باوەش نازک نازاران
نازاران جەمین لێم نمەپۆشان
مەکەردم سەیران زوڵفی وەشبۆشان
ئیسە جە شوومی زەمانەی باتڵ
نازاران یەک یەک لێم مەکەران سڵ