ماچ

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  925 مشاهده
دوو باڵدار بوون
دوو دڵدار بوون
لە ئاسۆیەکی نارنجیی ئێوارەدا
بەدەم فڕینی عەشقەوە یەکیان ناسیی.
بۆ یەکەم ماچ
نزیکترین وێستگەی ئەوین
تاقە هەواری نیشتنەوە
دوو دارتەلی کارەبا بوو
بەرامبەر یەک..
گمەگمیان گۆرانی بوو بۆ یەکەم ماچ
گمەگمیان هەڵقرچان بوو بۆ یەکەم ماچ
بەرامبەر یەک..
مل درێژ بوو
لە یەکتری چوونە پێشێ
پێشتر.. پێشتر..
هەتا دەمیان گەیشتە یەک
هەر ئەوەندە و
تەزووی بازنی کارەبایش هاتەوە یەک
هەر ئەوەندە و عاشقانی بۆ ماچ تینوو
بەدەم ئاگری ماچەوە
کەوتنە خوارێ و
بوون بە ڕەژوو!