بەسە تاکەی ئیتر تەرکی جەفا کە

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  297 مشاهده
بەسە تاکەی؟ ئیتر تەرکی جەفا کە
بە عەهد و شەرتی خۆت ئاخر وەفا کە
سیاسەت پارە ناکا ئەی ویساڵیتخلص
بەڕاستی ڕوو لە قاپی موستەفا کە