هەتا کەی تابیعی نەفسی خەسیسی

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  288 مشاهده
هەتا کەی تابیعی نەفسی خەسیسی
لەگەڵ مادوون و ناکەس هەمجەلیسی
دڵی گرتووی ویساڵیتخلص ژەنگی عیسیان
چلۆن ئەچیە حوزووری خوا بە پیسی؟