مەدە عومرت بە زایع ئەی برادەر

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  280 مشاهده
مەدە عومرت بە زایع ئەی برادەر
مەبە غافڵ لە یادی حەییی ئەکبەر
بە کارت نایێ ماڵ و حاڵ و دونیا
ویساڵیتخلص هەوڵ بدە بۆ ماڵی ئەو سەر