ئەم سەرا کۆنەی ناوی جیهانە

از کتاب:
خەیام بە کوردی
اثر:
گوران (1904-1962)
 1 دقیقه  1104 مشاهده
ئەم سەرا کۆنەی ناوی جیهانە
لەسەر ڕێی گەشتی شەو و ڕۆژمانە،
بەزمێکە لە سەد جەمشید جێ ماوە،
سەد بەهرام هات و چوو لەم وێرانە!
خیام:
این کهنه رباط را که عالم نام است
و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است
قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است