در ثنای حضرت باری ﷻ

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  577 بینین
زاتت بێچوونەن، زاتت بێچوونەن
سیفاتت ڕەنگ ڕەنگ، زاتت بێچوونەن
ئەمرت نەسیرعەت «کن فیکون» ەن
هەم عیلمت موحیت ڕەمز دەروونەن
جە عەرش و کورسی تا «تحت الثریعەرەبی»
سەماوات و ئەرز ئەشیا و «مافیهاعەرەبی»
یەکایەک مەسنووع، زاتت سانیعەن
یەک یەک بە دەریای لوتفت نافیعەن
هەرچی هەن جوملە جە تۆ مەوجوودەن
هەرچی هەن عەبدەن، زاتت مەعبوودەن
پەی پەی واریدەن جە تۆ زوهوورات
ئەخز و عەتای ڕۆح ڕزق و واقیعات
کول موحتاج تۆن، تۆ غەنی جە عام
هەرچی هەن بە ئەمر تۆ داران قیام
بارکەشی سەمەک، مەحجووبیی دەریا
حیرقەت ناری و دەوندیی هەوا
پەردەداری عەرش، سوجدەی سەماوات
حەمد فریشتان، نەقش نەباتات
فرووش زەمین، قیام جیبال
زەمزەمەی زی ڕۆح جە نەقس و ئیکمال
هەر مەنشەء جە زات تۆ کەرۆن نەشئەت
جە سەوت و سەماع، جە عیلم و قووەت
جوملەگی ئیسبات «ذو الجلالیعەرەبی» ی تۆن
هەرچی هەن گەواهـ بێ ئەمسالیی تۆن
تاجداران کول خاک زیلل سایەی تۆن
قووەی «قەستشان» نە کەف مایەی تۆن
خاسەی زات تۆن فاعیل موختار!
ئەر جەننەت بەخشی، ئەر جەحیم و نار
عیلم بێ ئیخلاس ئەر مەبی موقبەل
ئیبلیس جە دەرگات کەی مەبی «مضلعەرەبی»
تەقوای بێ تەوفیق ئەر مەبی مەقدوور
«برصیصاعەرەبی» و «بلعمعەرەبی» نمەبین مەقهوور
ئەر مەبی مەیسەر بە دانش و ڕا
فەهم ئەفلاتوون کەی مەبی گوڕا
نە ئیجرای ئوموور زات «ذوالجلالعەرەبی»
کوفرەن ئەر کەسێ بەیۆ بە سوئال
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تۆ نە کۆهـ سەنای ئیلاهی
نەداری تاقەت بەرداری کاهێ
هەرگاهـ وەیتەورەن خامۆش کەر خەیاڵ
بناڵ لە دەرگای ئەو ساحێب جلال