تمثیل

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  595 بینین
های «دەروێشناسناوی ئەدەبی» نەی جا گۆش دەر بە ئەخبار
نەقڵەن جە حەدیس ئەولیای کیبار
نە حوجرەی خەڵوەت یەک «ولي اللهعەرەبی»
بەستەبێ دیدەش نە حوبب دنیا
دیدەی ئیستیغراب ڕای موراتەبە
کەردەبێ گوشاد نە موراقەبە
ڕۆحش نە تەیران ڕشتەی ئەفکار بی
یەک حەیوان جە عەین قەلبش ئیزهار بی
سەمین و لەتیف ئەسپ پڕ شکوو
هەم چیهرەش ڕێش بی، هەم دومش بێ موو
بە قووەی ئەفکار سوئال کەرد وەنەش:
مەر تۆ چێشەنی وەیتەور مونەققەش؟!
واتش: من دنیام وەیتەور سەرئەفراز
عالەم پەی ڕکووب من دارۆ نیاز
واتش: مەر دومت بێ موو نە چێشەن
پێشانیت پەی چێش وەیتەور وە ڕێشەن؟!
واتش: ئەو کەسان من کەردن مەتڵووب
دومم دان پێشان نە جاگەی ڕکووب
ئەوکەسان کە تەرک من کەرد ئیختیار
سەرمساوم لێش وەنەم بۆ سوار
نە تالیب جە من مەبۆ شادکام
نە باغیز من پەی من بییەن ڕام
تا ئەلئان پەی کەس نەبیەم بە مەرکووب
مەئیوسەن جە من تالیب و مەتلووب
«فەقێناسناوی ئەدەبی» کۆتا کەر حیکایەی تەحریر
تەمام کەر ئەوساف سوڵتان زەمیر