روانە کردن سرقرنا با فرمان و خلعت‌های گوناگون جهت وزیر

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 5 خولەک  527 بینین
تەکمیل بی تەحریر فەرمان شاهی
یاوەر ستانا دەردەم بی ڕاهی
نەزدیک بی یاوەر نە ڕای ئیستیعجال
وەزیر و سەردار کەردن ئیستیقبال
یاوان بە نەزدیک سەرقورەنای شا
هەردوو پەی تەعزیم خەلعەت بین پیا
یاوەر بی پیا بە یەک دان هەڵمەت
سەر و دەست مەسروور بۆسەی مەحەببەت
فەرمان شاهی نەو جا بی گوشاد
هەریەک بە خەلعەت وێش بی سەر ئازاد
سوار بین نەو جا وە بێ مدارا
نە خەیمەی وەزیر هەرسێ بین پیا
ڕەونەق دان وە بەزم، سەرهەنگان بین جەم
هەریەک بە تەشریف شاهی بین خوڕڕەم
با هەر باقی بۆ بەزم عەقڵ و عەشق
ساتێ جە عەزای مولهەمە کەیم مەشق
شکستەی ئەو شەو سوپای مولهەمە
گورێزان بەرشین نە ڕای سەدەمە
یاوان بە حوزوور سوڵتان مەجاز
تەی کەردن تەقریر واقیعەی دراز
پەی قەتل سەرهەنگ مەجاز نیشت نە جۆش
جە بوریانیی قەلب تەن کەرد سیاپۆش
یەخەی وێش کەرد چاک، خرۆشا بە قار
فەرمان دا دەردەم ئۆردوو کەردش بار
ڕاهی بی ئۆردوو وە بێ مدارا
یاوا بە حودوود، خەیمە کەرد وەپا
جە مەغریب بە تۆپ سەلام دان ئاتەش
قەراوڵ جە بەین دوو ئۆردوو بی پەخش
دوو ڕەوەی سوپا ئەو شەو شین نە خەو
سەحەر بێدار بین سوپا چون چەکاو
سوڵتان مەجاز دڵ نە خەشم و کین
ئاراستە کەرد شان سوپای سەهمگین
درەفشان گوشاد یەمین مەیسەر
شێوەی نموونەی سفووف مەحشەر
غەفڵەت جە مەیسەر، لەووامە یەمین
وێش نە قەلبگاهـ با تاج و نگین
جەو تەرەف سوپای سەردار و وەزیر
ڕاست کەردن سوفووف سوپای بێ نەزیر
خێزا چەرخەچی جە بەین سوپا
گەرمی دان بە ڕەزم حەربەی ڕەزمگا
یەقین مەیمەنە، بێداری مەیسەر
وێش ستوون قەلب با تاج و کەمەر
سەردار حەقیق ئەو ڕۆ بی پێش جەنگ
عەرسەگای مەیدان جە مەردان بی تەنگ
موقابیل بە تۆپ خەتەرەی پەلید
تەرتیب دان بە تۆپ جازیبەی تەوحید
یەک پەهلەوانێ جە سوپای مەجاز
پا نیا نە پێش با نێزەی دراز
خرۆشا بە کین مەرد پڕ هەیبەت
مەشهوور بی نە عام ئیسمش بە توهمەت
نە عەرسەی مەیدان جەولان دا مەرکەب
موباریز جە سان حەقیق کەرد تەڵەب
یەک پەهلەوانێ جە سوپای حەقیق
ئیسمش مەشهوور بی ئەو مەرد بە سیددیق
هەڵمەت بەرد چون شێر، غوڕڕا بە توهمەت
واتش هەی بەدخووی مەرد بەدخەسڵەت
سەیف تەوەککول دەردەم کەرد عوریان
ئامان بە هەمدا جە عەرسەی مەیدان
توهمەت شەند پەرێش یەک نێزەی ستەم
نێزەی توهمەتش قەڵەم کەرد دەردەم
جەودما سیددیق دوڕندەی دلێر
توهمەت تەبا کەرد بە زەرب شمشێر
یەک مەرد هەنی بە ئەسپ دا نەهیب
ئیسمش غەیبەت بی مەرد دڵفەریب
خرۆشا بە کین جۆش ئاوەرد چوون دوود
دا نە فەرق سەر سیددیق یەک عەموود
سیددیق جە سایەی ئیسپەر بی غەریق
نەیاوا «اصلاًعەرەبی» زەرەر بە سیددیق
سیددیق بە مەودای سەیف تازە ساو
پارە کەرد غەیبەت بە وێنەی چەکاو
سوڵتان مەجاز جە حەربەی عومووم
ئەمرش کەرد سوپا باوەران هوجووم
سوپای مەجازی دەست دان بە سوپەر
ئاوەردن یێرش پەی عەرسەی خەتەر
جەو تەرەف سوپای سەردار حەقیق
کەردشان هوجووم چون دەریای عەمیق
داخڵ بین بە هەم دوو سوپای پڕ کین
سەر وێنەی تگرگ وارا بە زەمین
زەمین لەعلگوون، سەما سیا ڕەنگ
هەوا بی وە دوود جە تۆپ و تفەنگ
بە ئاخر سەردار حەقیق وێنەی باد
بازووی پەهلەوی پەی جەنگ کەرد گوشاد
ڕوو ئاوەرد بە جەنگ سەردار سەرمەست
کەمەند بە بازوو، عەموودێ بە دەست
ئاتەش دا بە تۆپ تەوحید بە یەکبار
جە سوپای مەجاز بەراوەرد دەمار
خرۆشا سەردار بە سەیحەی جەلال
شەجاعەت نە جەرگ مەجاز بی پامال
زەهر زەربەتش مەنۆشا هەرکەس
پەست مەبی جە خاک وێش چەنی فەرەس
جە بیم سوپای سەردار حەقیق
سان سیلسیلەی مەجاز بی غەریق
جەودەمدا یەک مەرد ساحێب زۆر و سام
مەشهوور بی ئیسمش نە عام بە نەممام
غوڕڕا بە سەردار، هەڵمەت بەرد چون شێر
نێزەش هەوا دا دوڕندەی دلێر
جەودما سەردار بە قووەی عەموود
ڕەوان کەرد نەممام پەی سەقەر چون دوود
بە ئەمر سەردار زەڕڕینە کەفشان
پەی عەزم هجووم کێشان درەفشان
جە بیم سەردار قووەی قۆچاخان
سەر تەوق عەلەم مەجاز بی داخان
دەست دان بە سەردار مەردان داوخواز
شکست دان بە تیپ سوڵتان مەجاز
سوپای وەزیری سەردار خوونخار
کەردشان تەعقیب بە قەتڵ و تەلار
کەردشان غارەت سوپای هەزیمە
نە ئەسپ و ئێستر، جە فەرش و خەیمە
سوڵتان مەجاز هەم وێش بی ئەسیر
بەند بی جە قوللاب سەرپەنجەی زنجیر
سەحیحەن حەدیس نەبی، بەرحەققەن
دەرحەق بە هەرکەس «مَنْ دَقَّ دُقَّعەرەبی» ن
مەجاز مەحبووس کەرد سوڵتان زەمیر
ها وێش مەحبووس بی نە حەڵقەی زەنجیر
هەم سوڵتان دڵ جە بەند بی ئازاد
هەم خەرابەی شەرع کەردشان ئاباد
هەم عەریزەی نەو جە فەتح بی فتووح
کەردشان تەقدیم بە سوڵتان ڕووح
هەم کەردن تەعین مەوعیزەی ئیفهام
موڵک شەریعەت ئاوەرد بە نیزام
های «دەروێشناسناوی ئەدەبی» نەی جا بگێرە قەرار
جە ئەممارەی شووم باوەریم ئەخبار