شبیخون نمودن سردار بر سپای ملهمه و قتلش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  530 بینین
سەردار حەقیق خرۆشا چون باد
چەنی سوپای وێش سوار بی دەرلاد
دوو حیسسەی شەو شی بکەردش یێڵغار
نەزدیک بی جە سان مولهەمەی شەڕڕار
ئاخێزا سەردار شیر سەنگین سام
کەرد بە سێ حیسسە سوپای وێش تەمام
گوزین کەرد پەی وێش دە هەزار سوار
مەرد موحاریب عەرسەی کارزار
تەوحید و یەقین چەنی بێداری
بەخشا بە هەرسێ ڕوتبەی سەرداری
ڕەوان بین هەریەک چەنی یەک سوپا
بەردشان هوجووم هەریەک نە یەک لا
وێش نە کەمینگاهـ جاگەش بی مەعلووم
وات بە سەرداران باوەرۆن هوجووم
پەس و پێش یەک هەریەک پەی سوپا
کەردشان ییرش هەریەک نە یەک لا
وەیتەور دان قەرار جە بەین سوپا
هەرکەس سوئال کەرد بواچان ئەڵڵا
نە حین حەربە دووچار بین بە یەک
«اسماءاللەعەرەبی» زات جەلال کەن مەحەک
ئاوەردن ییرش نەو شەو دەیجوور
خێزا هەیاهەی حەربەی شەڕ و شوور
مەردان شکار چون شێر نە ڕەمە
کەردن قەتڵ و عام سوپای مولهەمە
مولهەمەی لەعین بێدار بی جە خاو
سوار بی بە ئەسپ بێ زین و لقاو
دەست دا بە شمشێر حەربەی خوونخاری
شکست دا بە تیپ سوپای بێداری
سەردار حەقیق خێزا جە کەمین
زانا زەبوون بی بێداری و یەقین
دەردەم کەرد هەڵمەت سەردار حەقیق
یێرش بەرد بەڕووی مولهەمەی زەندیق
خرۆشا جە کین چون شێر ژیان
سەیف تەوەککول نە قەد کەرد عوریان
نیشت نە سیلسیلەی سوپای کوفر وکین
ڕێزنا تگرگ سەران بە زەمین
مولهەمە وەقتێ جە وێش بی ئاگا
دیش کە نەمەندن دەییار نە سوپا
دیش یەک سوار نە حەربەی مەساف
دەور مەدۆ مەهیب وێنەی قەلعەی قاف
غوڕڕا بە سەردار مولهەمەی شەڕڕار
واتش: مەر کێنی ئەی مەرد خوونخار؟!
سەردار وات منم سەردار حەقیق
نەهەنگان جە بیم من بییەن غەریق
مەر تۆنی سەردار سوڵتان مەجاز
پەرێ پێشجەنگی بییەن داوخواز
واتش بە سەردار بە زۆر شەبخوون
تۆ بە نامەردی سوپام کەردی توون
بۆ ئیمشەو هەردوو دوو ساحێب ڕوتبە
سەرف کەیم جە یەک سەر نووک حەربە
نەی عەرسەی خەتەر بە جانفشانی
یا سەر مەبەخشی، یا سەر مەستای
مولهەمەی لەعین وەنەش کەرد هوجووم
سەرف کەرد نە سەردار چەند حەربەی زەلووم
نەبی کارگەر حەربەی مەرد خام
سەردار دەر لەحزە عوریان کەرد سەمسام
دا نە کڵاوخوود مولهەی لەعین
بی بە دووپارە، کەفت نە ڕووی زەمین
هەر پۆسەن بازار دائیرەی ئەفلاک
گا سوڵتان نە تەخت، گا ئەسیر خاک
خولاسە ئەو شەو تا وەقت ئیشراق
سوپای زەنگ بە شەمس حەقیق بین ئیحراق
ئەسپان بێ ساحێب، خەیمە بێ دەییار
یەکسەر کەرد تەقسیم سەردار خوونخار
دڵ نە عەداوەت عەدوو بی سارێش
نیشتن بە دەماخ هەردوو نە جای وێش
دەرلەحزە سەردار وەزیر کامیل
عەرزەی فتووحات وێشان کەرد تەکمیل
عەریزەی تەحریر داشان بە چاپار
چاپار مەنزڵان تەی کەرد بە یەڵغاز
نە وە ڕۆژ ئارام، نە شەوش نە خەو
داخڵ بی نە قەسر شەهەنشا بە دەو
پیابی نە ئەسپ سوجدە بەرد بە شا
عەرزەش تەقدیم کەرد، بۆسا قەدەمگا
سادر بی فەرمان هومایوون جە ڕووح
حەیات دان بە نوتق عەریزەی فتووح
قەتڵ مولهەمە شکستەی سوپا
فەتح دلێران شەوقش کەرد ئیحیا
دەرلەحزە فەرما ئیحسان بە چاپار
غەریق بی چاپار جە دوڕڕ و دینار
جەودما کۆ کەرد جە زەڕ و گەوهەر
جە خەرقەی نگین کولاهـ و کەمەر
بە وەجهـ خەلعەت شاهـ دوور ئەندێش
تەسلیم کەرد بە دەست سەر قورەنای وێش