استقبال نمودن وزیر سردار را

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  580 بینین
وەزیر ئاداب موخبەر بی نە کار
کەردش ئیستیقبال سەردار خوونخوار
نەزدیک بین بە یەک سەردار و وەزیر
پیا بین جە ئەسپ دوو ساحێب سەریر
پیا بین هەردوو تەکدان بە ئاغۆش
بۆسان چیهرەی یەک بە جۆش و خرۆش
هەردوو بین سوار، سوحبەت کەردن گەرم
ڕەوان بین هەردوو دۆش بە دۆش هەم
داخڵ بین بە قەسر ئەیوان وەزیر
پایەنداز کریا جە فەرش حەریر
پیا بین جە ئەسپ هەردوو سەرفراز
نیشتن نەڕووی تەخت هەردوو بە دڵواز
بوخاری جۆش وەرد نە مەجمەرگای عوود
ڕەونەق دان وە بەزم بە نەفخەی سروود
سادە ساقییان تاج و کەمەرزەڕ
دەور مەدان چەنی بادەی سەماوەر
گا ڕەوزەخانی، مەوعیزەی ئیمان
گا چەرخەی قەهوە، قەهقەهەی قلیان
گا ئەکل تەعام، گا شورب حەریر
گا یاد و تیزکار بینای بێ نەزیر
سەردار تەڵەب کەرد دەردەم موهەندیس
وات: جایێ پەرێ ئۆردوو کەر تەخسیس
ئابش جاری بۆ، هەواش پڕ سەفا
جە سەبزەی وەسیع خەیمە کەن وەپا
موهەندیس چەنی سوپا بی ڕەوان
جە تۆی خیابان سوپا بی ئیسکان
وەپا بی خەیمە نە سەبزەی دڵکەش
نیشت نە تۆی خەیمە سەردار سەرکەش
وەزیر کامیل بە وەعدەی یەک ما
تەمام کەرد ئەسپاب زەخیرەی سوپا
جە دمای دوو ماهـ سوپای دوو ئیقلیم
جەم بی، ڕاهی بین وە بێ خەوف و بیم
زەمین هەراسان جە سومم فەرەس
سەما نیشت نە ڕەقس جە سەدای جەرەس
قەتارەی فیلان ستوور جەمەل
یەکسەر جە ئەسباب ئۆردوو بی مەحمەل
جە بیم سوپا و دەبدەبەی دەهوول
جە کۆهـ و سەحرا نەمەند بەبر و غوول
کێشان درەفشان زەڕبەفت زیبا
سەردا نە ئافاق زەمزەمەی غەوغا
بە تەعجیل تەی بی مەنزڵ بە سیرعەت
سەردا جە سەرحەد موڵک شەریعەت
خەیمە بی وەپا نە یەک جای وەسیع
سەبزێ، شەتاوێ خۆشتەر جە ڕەبیع