عرض آگاهی شدن از آمدن ابلیس و نوشتن به سلطان دل

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  512 بینین
سەحەرگا وەزیر سەردار سوپا
عەرزەشان پەرێ سوڵتان کەرد ئینشا
ها سوپای بێحەد جە شای ئەمماڕە
ئامان با سوپای تۆپ و قومپارە
سوپەهدار ئیبلیس وەزیر ئەولا
ئامان با حەشەم نگین و کولا
مەرد مودەسسیس، بەدخوی بەدنەزەر
سەردار مەکسور دارۆ بەرابەر
ئێدەن شایستەی شەئن خەدەمات
موتتەلیع کەروون شا جە واقیعات
هەردوو عەرزەشان یاونا بە مۆر
ئێلچی ستانا نە ڕا کەرد عوبور
نەو تەرەف ئیبلیس وەقت سوب سەحەر
هۆرێزا نە خەو نیشت نە تەخت زەڕ
سەرداران جەم بین جە خەیمەی دووڕوو
نە ئوموور حەرب کەردن گفتوگوو
ئیبلیس کەرد گوشاد قاپیی حوجرەی فەن
ئاما بە گوفتار بەدخووی ئەهرەمەن
وات بە سەرداران من داروون ڕایێ
نامەی دڵپەزێر فەرەح ئەفزایێ
هەم پەرێ سەردار، هەم پەرێ وەزیر
هەم نێش و هەم نۆش دەرج بوو جە تەحریر
شارەزام جە کار عیشق مەجازی
بە زیب و زینەت زوو مەبۆ ڕازی
بە حوسن مەلیح، بە دیبا و درەم
بە ئەنواع لوتف ئیحسان و کەرەم
مەکەرووش ڕەوان چەنی خەتەرە
خەتەرەی عەییار مەدەرۆش تەفرە
هەرشەو ئەلخەنناس وەسوەسەی عەییار
ڕەوان کۆ پەرێ وەزیر و سەردار
هەم سوپای وەزیر جەو حەسار ماتەن
ئەو حەسار تەوحید نەفی و سوباتەن
خەندەقش تاعەت شەوبێدارییەن
ئەلخەنناس جە ئێد دەردش کارییەن
مەر هەم بە فنوون عەیاران کار
گوشاد کەن تەریق خەندەق و حەسار
وەڕۆژ خەتەرە و وەشەو وەسوەسە
دەوان دەن جە تۆی سوپای «حدثەعەرەبی»
سکەی نەنگ نام بە سوڵح دەیم ڕەواج
وەرنە با هیچ نەوع نمەبۆ عیلاج!
سەرداران یەک یەک ئامان بە جەواب
کەردشان سەنای ڕەئیش بێ حیساب