رسیدن الخناس بە اردوی ئبلیس

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  653 بینین
کەردش حیکایەت تا شین بە ئۆردوو
خێزا جە ئۆردوو هەنگامەی غلوو
پیا بی دەردەم ئەلخەنناس جە زین
سوجدە کەرد نە ڕووی ئیبلیس لەعین
ئیبلیس دەرلەحزە جێش پەرسا خەبەر
جەواب دا وەنەش جە خەیر و جە شەڕ
دەست تەئەسسوف دا نە کەللەی سەر
یەقەی وێش دڕی شووم بەدئەختەر
جە داخ فرزەند وێش مەکەردش داد
چەپ چەپ ڕیش وێش مەکەند بە فریاد
دەردەم بە فەرمان سالار سوپا
ئۆردوو کەردن بار، ڕاهی بین جە ڕا
جۆشا جومجومەی سوپای سوڵتانی
کێشان درەفشان سیای قەترانی
مەنزڵان تەی کەرد بە تەعجیل و تاب
سەردا بە حودوود سوپای بێ حیساب
یاوان بە نەزدیک عەرسەی ڕەزمگا
ئەمر کەرد سوپا خەیمە کەن وەپا
نە سەرچەشمەی ئاب سوپای ئیبلیسی
وەپا کەرد خەیمەی نیلی و قەقنەسی
سوپای بێشومار جە خەیمەی خەرگاهـ
وێنەی لەککەئەبر زەمین کەرد سیاهـ
ئاتەش دا بە تۆپ سەلام جە مەغریب
خێزا جە دوشمەن زەلزەلەی مەهیب
چون یاوا بە سەمع سەردار وەزیر
هەردووشان بە تۆپ جەواب دان ئاهیر
نوقتەی قەراوڵ بەرشی جە مابەین
شین جە جامەی خاب سوپای تەرەفەین