مجلس آراستن نفس امارە و چگونگی خروجش بە اقلیم گیری

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 4 خولەک  501 بینین
ئەی دڵ سا دیدەی عیبرەت کەر گوشاد
داستان جە موڵک وجوود بکەر یاد
جە شاهـ ڕوسول وەیتەور خەبەرەن
موحارەبەی نەفس عەزای ئەکبەرەن
یەک ڕۆ نیشت نە تەخت نەفس خودپەسەن
چون شاهان کەی سازا ئەنجومەن
وەپا کەرد درەفش بلووغ بە شیتاب
ئاراستە کەرد بەزم جە خەیمەی شەباب
موغەننیی لەعووب بەستەی شرووری
ژەندش مەقامات مەستی و مەغرووری
دا نە کەللەی سەر تاج حیلە و فەن
خەرقەی دووڕوویی پۆشا وە بەدەن
چەرخ ڕەققاسان جە بەزم ئولفەت
دا نە چەقانەی غەیبەت و توهمەت
دەورەی ساقییان بێ ڕەنج و تەعەب
بەخشان بادەی بوغز مەزەی لەهو و لەعب
کەمانچەی هەوا سەمتوور هەوەس
بەتوول ئەمەل ئاما بە نەفەس
هۆرێزاوە پا دەردەم ئەزازیل
سوجدە بەرد نە پای تەختش بە تەعجیل
واتش پادشام دونیات بۆ بە کام
تەخت و تاج تۆ باقی بۆ نە عام
ئێدەن نیازم جە دەرگای عالی
چون هەر کەماڵێ دارۆ زەوالی
ئێدەن تەقازای گەردوون هەوا
ئەسباب دونیا نەدارۆ وەفا
هەرگا وەیتەورەن هیچ مەکێشە غەم
گوشاد کەر قاپیی عوشرەت دەمادەم
جەم کەر سیلسیلەی سوپای بێ ئەندێش
فرسەتەن پەی دەفع عەدووی بەدئەندێش
بە ئیقلیم گیری هیچ مەکەر درێغ
بنیاد عەدوو بەراوەر جە بێخ
پێشینان واتەن پەی پەی مەرد بەرکۆش
بپۆش و بنۆش، بگیر و ببەخش
با جە دمای مەرگ نەمانۆ حەسرەت
قیام کەر پەی بەزم مەسرووریی عوشرەت
ساعیی من لوان پەی هەر ئیقلیمات
جە هەر مەرز و بووم سەندەن مەعلوومات
جە شاهان دەور نەمەندەن تاقەت
هەرکەس نە جای وێش نیشتەن فەراغەت
تەڵەب کەر وەبەر مەیۆ ئەلخەنناس
تەسلیم کەر وەنەش سوپای بێقیاس
ئەووەڵ موڵک شەرع باوەرۆ بە دەست
ئەوسا پەی ئیقلیم هەنی کەرۆ قەست
شاهـ خودپەسەند دەردەم خرۆشا
پەی تەسخیر موڵک بەرگ شەڕ پۆشا
خێزا جە مەجلیس بەزم هەنگامە
پەی جەمع لەشکەر نویساش نامە
نامەی هەر تەرەف یاونان بە مۆر
داشان بە چاپار، ڕاهی بێ زەروور
هەم پەی ئەلخەنناس نامە بی ئینشا
بە وروورد فەرمان وێت چەنی سوپا
ئەر ڕۆ یاوا پێت، ئەر شەو دەیجوور
نەگێری ئارام پەی بەزم حوزوور
تەی کەردن مەنزڵ چاپار بە دەوان
هەریەک بە مەقسەد وعدەگاهـ یاوان
هەر سەردار سەخت نە هەر ماوا بێ
ساحێب بەزم و ڕەزم سان وسوپا بی
هەرکەسێ جەم کەرد سوپای وێش تەمام
دەردەم ڕاهی بین بێ سەبر و ئارام
ئەلخەنناس شووم یاوا پێش نامە
جەم کەرد سیلسیلەی سوپای نەدامە
سوار بی بە ئەسپ دەوەندەی تێزڕەو
نە وە ڕۆ ئارام نە شەو شی نە خەو
سوپای سێ ئیقلیم بە وەعدەی سێ ماهـ
یەکسەر حەزر بین جە حوزوور شاهـ
جە کەنار شەهر سوپای پڕ فوسوون
وەپا کەردن چەتر خەیمەی نیلیگوون
سوڵتان عەنید سوار بی بە زین
یاساڵ دا قشوون نە ڕووی سەرزەمین
سەرداران سەخت تەڵەب کەرد وەبەر
ئەلخەنناس جە پێش دەماخ مەست شەڕ
فەرماش ئەلخەنناس تۆی ساحێب عەلەم
چون خۆر هووەیدان مەردیت جە عالەم
چون تۆنی سەردار سوپای کینەخوا
ئەر ئیمجار نامەی فەتحت پێم یاوا
مەگێری پەی وێت ئوموور حیکمەت
هەم تاج شاهی، تەخت سەڵتەنەت
سەرداران جە لات ساحێب حورمەت بۆ
هەریەکێ بە قەدر وێش بە حورمەت بۆ
گەرم کەر ئولفەت با سوپا و گورۆ
هیچکەس نەدەستت نەیۆ بە ستۆ
باقی دلێران نەی هەنگامەی کار
شەجاعەی وێشان هەرکەس کەرد ئیزهار
مەپۆشۆ خەلعەت مەیاوان بە کام
مەگێران ڕوتبە جە عالی مەقام
سەرداران یەک یەک ئامان بە سوجوود
کەردشان سەنای سوڵتان مەردوود
واتن بە ئیقباڵ جەمشید جەم جا
تۆنی خوداوەند ئێمە جانفیدا
تا سوڵتان نە تەخت نیشتەن دڵگوشاد
یەکسەر بە ئەمرش سەر مەدەیم وە باد
شا دەردم فەرما حازر بی گەنجوور
بەخشا زەڕ و سیم بە سوپای پڕشۆر