اسباب خروج نفس امارە

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  511 بینین
نە ئەبر بلووغ باران شەباب
وارا بە ئیقلیم وجوود بە شیتاب
سێلاب سوروشک جۆش وەرد
ئاتەشکەدەی عیشق حەقیق خامۆش کەرد
بە قووەی شەهوەت فەساد جە هەرسوو
سەیل دا نە عەین عەقڵ و عیشق هەردوو
زەرع چوار ئیقلیم ئاوەرد بە قووەت
چوار ئیقلیم جە زەرع وێشان بین خەجڵەت
موڵک شەرع و زەرع، تەریقەت زەبوون
ئیقلیم حەقیق مەعریفەت نیگون
مەلەخ هەوەس، نیران هەوا
زەرع عەقڵ و عیشق ڕۆحش کەرد تەبا
بارشت شەباب نەسیمەی فتوور
سێ ئیقلیم نەفس تەمام کەرد مەعموور
هەم زەرع وەزیر دڵ کەرد عەمارەت
بەقییەی ئیقلیم کیشان خەسارەت
غەنی بە دەوڵەت، شاهان بە سوپا
مەغروورەن هەر دوو جە دار دونیا
پەی ئێدەن «دەروێشناسناوی ئەدەبی!» زومرەی عاریفان
فەقرەن مەیلشان هەر ئان و زەمان
باوەر بە ئەوساف نەفس ئەممارە
چتەور کەرد خورووج ئەو شای مەککارە