شکایت

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  686 بینین
ئافەرین دنیا چەنی کردارت
چەنی زەمزەمەی بەزم بازارت
تف نە چارە بۆ کۆهنەی حیلەباز
مەککارەی موحیل، عەجووزە مەجاز
فیرعەون بێعەون، شەدداد بێداد
نەمروود و زەححاک بە تۆ بین دڵشاد
چارەت مەنووچەهر کەرد بە خاک نەی
فەرەیدوون جە فەڕ حاتەمی کەرد تەی
سان سکەندەر سوپای سەلم و توور
بە مەغرووریی تۆ بین خانە خاپوور
کۆ شی کەیۆمەرز؟ جە کۆن کەیقوباد؟
یەک یەک چون جەمشێد جەمش دای وە باد
عەجووزەی دەوران عەرووس شێوە
عاقڵان جە عەشق تۆ بییەن لێوە
ئیبلیست کەردەن بە گەوواد وێت
نەفس بەشەریی پەتیارەی سەرشێت
هەردەم پەی یەکێ مەپۆشی لیباس
هەردەم پەی یەکێ مەبی بە ڕەققاس
سازندەی دەوران، قەحبەی بێحەیا
کەس تا سەر نەکەرد جە سایەت سەفا
«فەقێناسناوی ئەدەبی» ها بازار دنیای بێوەفا
سەوداش ستەمەن موتاعش جەفا
هەرکەس مەوجوود بی جە موڵک عەدەم
ئاخر پەی عەدەم مەنیەرۆ قەدەم!
تۆ خۆ مەزانی ئێدەن ئەتوارش
ئەگەر مەردەنی مەکەر بازارش
گۆشەگیری کەر پەی وێت بە ڕاحەت
نە ڕەنج دنیا و دین کەر فەراغەت
تۆشەی قیامەت پەی وێت بدەر جەم
شایەد جە مەحشەر نەبینی ستەم
«فەقێناسناوی ئەدەبی» کۆتا کەر حیکایەت بەس بۆ
حەرفێ کافییەن ئەر کەسێ کەس بۆ
سا ماددەی خادیم باوەر بە میان
بەر موحەممەد بۆ دروود بێ پایان