این عریضه به حضور حضرت غوث الاعظم فرستاده

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  196 بینین
شێخ ئەولیا .. شێخ ئەولیا ..
سوڵتان خووبان، شێخ ئەولیا ..
نادرەی ئەییام نکتەی «شيیء اللهعەرەبی»
ئەولاد ئەشرەف شای «أهل العباعەرەبی»
مورشید ڕەشید لیوای تەریقەت
سالیک ڕای شەرع مەغز مەعریفەت
عورووج نە بورووج عەرش موعەللا
موسەممای سیفات زاتت «باز اللهعەرەبی»
مەشهوور نە هیند و عەرەب تا عەجەم
«مسند عظامت بغوث الاعظمعەرەبی»
هەر چەند شەرمندەی قاپیی ئەعلاتم
ئەمما چون مەحبووس بەند زوڵماتم
ڕەحمێ کەر بە حاڵ بەندەی موسەخخەر
نە حاڵ و کردار سابیق عەفوم کەر
هەر شەو هەمڕازم زڕەی زنجیرەن
ئەمانەت جە لام «بئس المصيرعەرەبی»ەن
حوجرەی حەرامی نە جەستەم ئارۆ
هەوا و شەرارەی جەهەننەم دارۆ
کوورەی زەمهەریر هۆدەی سەردابەن
پلووسکش چون نار سەقەر بە تابەن
نار سەعیرش هۆدەی کیبارەن
تەختەی کالۆسیش عەقرەب و مارەن
تەحقیقش تەحقیق بە دەرەک مانۆ
قەلعەش چون وەیلەن ئەرواح مەستانۆ
بۆق قەدەمگاهـ زەققووم زو مەسیل
بوخار قاوەش تەن کەردەن بە نیل
سەیرانگای شوبباک ئەعرافەن بێ لاف
نە جای سیراتەن توڕڕەی تەلغراف
مەجلیس تەحقیق نە جای میزانەن
قانوون نامەی کوفر عەدل دیوانەن
شەرع بییەن مەحکووم حوکم فەرعییە
قیسم زوححاکەن قریحەی شەرعییە
بەدیش هەر ئێد بی شەدداد بی عاد
تەقلید جەننەت ئاوەرد بە ئیجاد
ئیستا عوسمانلی پەی جەزای عالەم
تەقلید دۆزەخ ئاوەردەن بە هەم
مەعلوومەن مەحشەر نەی جا عەیانەن
دەستم بە دامان شاهـ گەیلانەن
«كرام الكاتبعەرەبی» نامەی ئەعمالم
وە بەند نویسۆ تەزکەرەی ساڵم
ئەجدادت شەفیع حەشر ئەکبەرەن
شەفیع بەر یا غەوس، وەنەم مەحشەرەن
یەک ساڵەن مەحبووس غەریب زێدم
سید جە من ریازدەقی نائاشکرا من بێ ئومێدم
فەقێناسناوی ئەدەبی دڵ شاد کەر بە یاران وێش
بەڵ جە فەیز تۆ ساکن بۆ جە ئێش