بیت الاحزان در حبسخانه‌ی بغداد گفته از عجزالحال

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  200 بینین
«بيت الاحزانعەرەبی»م «بيت الاحزانعەرەبی»م
هەر من موقەییەد «بيت الاحزانعەرەبی»م
هەر من یەعقووبوار مەست هیجرانم
هەر من جە کردار وێم پەشیمانم
جە خیتتەی عێراق هەر من زامدارم
هەر من تووناو توون تاریای تارم
هەر من چون شەهباز شکستە باڵم
هەر من تەن مەجرووح، دەروون زوخاڵم
هەر من موقەسسیر دەوڵەت و شاهم
هەر من یۆسفوار دوستاخ چاهم
جە موڵک و میللەت هەر من ئاوارەم
هەر من جە ئەزەڵ سیان ستارەم
هەر من سەرئەفگەند لای سەردارانم
هەر من دەست بەستەی گۆشەی شارانم
هەر من مەست دەرد، هەر من حەزینم
هەر من بەستەی بەند، زار و زەمینم
یە ئاهـ منەن بە گەردوون لووان
یەخ کەردەن توڕڕەی بورج کاکەشان
یە ناڵەی منەن چون زەنگ مەدۆ دەنگ
یە دوود منەن دنیا کەردەن زەنگ
یە ناڵەی منەن زوحەل کەردەن ڕێش
نە بورج میڕڕیخ نەگبەت واران لێش
مەر پێت نەیاوان، یا حەی، تەحریرم؟!
ئەی غەلغەلەی دەرد، ڕەوق زەنجیرم؟!
ئەی بێداریی شەو نە تاب دەردان؟!
ئەی نەڕانیی نەرد تەختەی هامفەردان؟!
هەنی کافییەن زات بێ زەواڵ
ئەی کەچبازیی دەهر، ئەی شۆخیی هاوماڵ
بدەر نەجاتم نەی بەند بەڵا
گوشاد کەر وەنەم قاپی «ئووچ قەڵا»
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تەفرەقەی فیرقەی یارانەن
زەلیل زومرەی نابەکارانەن