در بیان منتخبات دنیوی قیاس به امتعه‌ی اخروی نیست

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  238 بینین
قایم کەن یەقین هەی جیهانییان
جیهان و جینان فەرقەن بێ کیران
ئەر مەقامشان ئاری بە میزان
ئەو جە بەتن عەرش، ئێد تەحت سەمان
بارکەش جوملەی جەننەت ئەفلاکەن
بارکەش زەمین سەور و ئەسماکەن
نەشئو نومای ئەرز توول ئەمەلەن
ڕیزوان جەننەت جەزای عەمەلەن
سەرمایەی دنیا بەیع و خڕیدەن
سەرمایەی عوقبا وەعد و وەعیدەن
مافەوق جینان عەرش ڕەحمانەن
مافەوق جیهان کول ئاسمانەن
زات «ذوالجلالعەرەبی» جە سەنای جینان
چەند ئایەش تەخسیس کەردەن جە قورئان
جە ئایەی قەدیم کەردەن لەتیفە
تەشبیهـ دنیاش کەردەن بە جیفە
ئەلفاز جیفە یەعنی مردارەن
کەریهە و ڕەزیل حوکم دادارەن
کوفر موتڵەقەن پەی جیفەی دنیا
مەحو زەمیر بۆ زەلزەلەی عوقبا
تا نە بەهەشت بی حەزرەت ئادەم
مەلائیک کەردن سوجدەش دەمادەم
ئیستە زوڕڕڕییات ئادەم نە جیهان
ئەکسەر ساجیدەن بە شەمس و نیران
«اعلی علييبنعەرەبی» جینان عالییەن
جیهات جیهان جوملە سوفلییەن
نەفیسەی دنیا با ئەشیای جینان
وەی تەور جە مەقام وێشان کەر میزان
سیم و زەر، نەی جا جەوهەر خاکەن
نەوجا نە ئەنوار زات بێباکەن
مروارید نەی جا قەترەی نیسانەن
نەوجا نە مەزهەر نوور ئیحسانەن
نەی جادا مەخرەج سەنگەن ئەڵماسش
نەوجا نە ئەڵتاف حەققەن ئەساسش
نەی جادا سەنگەن لەعل و پیرۆزە
نەوجا نە ڕەحمەت یەزدان فەیرۆزە
نەی جا مەعدەنەن یاقووت و مەرجان
نەوجا نە زیای نوورەن نومایان
نەی جا شیر نە خوون نەباتات پەیدان
نەوجا نە چەشمەی عەرش موعەللان
جە توحفەش حەریر، عەسەل مەنزوورەن
هەردوو جە ڕیدەن کرم و زەنبوورەن
نەوجا عەسەلش نە سەلسەبیلەن
حەریرش بافتەی سونع جەلیلەن
قەسر دونیەوی بینای بەشەرەن
قەسر ئوخرەوی بینای داوەرەن
«ذوالقرنينعەرەبی» میناش نە سەنگ کەرد نەی جا
مەزهەر نوورەن نە جەننەت سەرا
قیاس کەن بەوتەور بە قووەی ئیدراک
فەرقەن جە مابەین چون ئەرز و ئەفلاک
ئەر حەق نەفیسەی دونیا جە نەعیم
کەردەنش بەیان جە ئایەی قەدیم
ئێدەن جە حیکمەت «علي العلامعەرەبی»
بەیۆ بە تەفهیم دەڕڕاکەی عەوام
دەروێش بۆ بە عیشق ئەو کەس تۆ سازا
هەنی پەی جیفە مەکەر تەقازا
بە واتە ماچان ئەبنیە جە ئاب
هەرکەس مەیلش کەرد زوو مەبۆ خەراب
خەمیر زەمین جە باد و ئابەن
کەدبانووی ئەییام پڕ نە شیتابەن
وەقتەن سەنگەکی زەمانەش بۆ قەلب
سەرد کەرۆ هەوای تەنوورش نە تەب
پەشێو بۆ حاڵش بە هەوای فتوور
خاڵی بۆ زەوقش بە یەک نەفخ سوور
های دەرۆیشناسناوی ئەدەبی هەنی پەی مەحیای ئەموات
قیام کەر بە زیکر زات پڕ سیفات