شەوگار درەنگەن نەمەندەن ویسعەت

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 4 خولەک  546 بینین
شەوگار درەنگەن نەمەندەن ویسعەت
یەکسەر نە خوابەن جوملە جەماعەت
شێخ فەرما یاران مەدەن تەشویشە
جە ئوموور حەق داروون ئەندیشە
چون نابەڵەد بی نە ڕای مەیخانە
قیبلەنومای دڵ کەرد بە نیشانە
تا بە یەک سوقاق کەردشان عوبوور
کەردن ئیستیماع زایەڵەی سەمتوور
عەرز کەردن بە شێخ ڕامان کەرد غەڵەت
بین بە هەدەف گای غەیبەت و توهمەت
نەی جا گوشادەن قاپیی مەیخانە
ئیستیعازە کەر جە زەخم تانە
جاگەی تۆ نییەن مەیخانەی مەجاز
ها بشنەو جە تۆش مەیۆ سەدای ساز
شێخ فەرما یاران چارم ناچارەن
ئەمر ئەکیدەی پەروەردگارەن
پەرێ مەیخانە با زوو بیم ڕاهی
سەیر کەین جە ڕومووز حوکم ئیلاهی
تا بە مەیخانە ڕاهی بین نە ڕا
بە سەوت جەهری بیشرش کەرد سەدا
مەسمووع بی نە بیشر سەوت پڕ مەهیب
«مجذوباًعەرەبی» دەرحاڵ بە وێش دا نەهیب
جە تەئسیر دەنگ ئەو «ولی اللهعەرەبی»
بە پای بوڕەهنە دەوان بی نە ڕا
چون یاوا بە شێخ نە بیروون باب
سەرانسەر خەجڵەت ئەعزاش کەرد بە ئاب
چارش هەر ئێد بی بە ئاهـ و فوغان
کەفت نە قەدەمگای ئەو قوتب زەمان
شێخ فەرما هەی بیشر کۆتاکەر زاری
نییەن وەقت عیجز نە شەرمەساری
هەنی نەمەندەن قیسمەتت نەی جا
هۆرێزە بشیم پەرێ خانەقا
دەردم هۆرێزا بیشر دڵ حەزین
ڕاهی بی چەنیش بە سیدق و یەقین
چون شێخ نیشت نە تۆی خەڵوەتخانەی وێش
ئەمرش کەرد بە بیشر حازر بی نە پێش
جە کردەی سەبەق کەردش پەشیمان
بکەردش تەڵقین ئاداب ئیمان
جەودما شاد بی بە دەست بەیعەت
مەشغووڵ بی بە ئەمر تەقوا و ڕیازەت
قەلبش نە ژەنگار زونووب بی سافی
مەشهوور بی نە عام شێخ بیشری حافی
سەبەب کونیەش بکەروون بەیان
پاش بوڕەهنە بی جە حیزا حەفیان
تا نە حەیات بی ئەو «ولی اللهعەرەبی»
پاک بی نە ئەنجاس سوقاق و سەحرا
ئەر پەی تەفەڕڕوج بیشر کەرد ئاغاز
ڕیجلەینش هەرگیز نەبۆ بێ نوماز
پەرساشان جە بیشر هەی ساحێب دەوڵەت
جە پای بوڕەهنە مەر چێشەن حیکمەت
فەرماش شێخ جونەید منش کەرد نیدا
بە پای بوڕەهنە لوام بە دەرگا
ئەی فەیز جە سایەی بوڕەهنەگیی پام
جە پەروەردگار بە من بی ئینعام
سا دەروێش! سەیر کەر نە ئوموور کار
جە بەحر ئیحسان «عزيز الغفّارعەرەبی»
ئەر مەدەدکار بۆ جە وێش یەک مەشیەت
عاڵەم مەگێران ڕاگەی هیدایەت
ئەمما ئەر مەیلش ڕاست بی بە هەرکەس
ئەو کەس مەکۆ تەرک «افعال النجسعەرەبی»
تا نە ئیتاعەت نەنمانۆ سەبەق
نمەبۆ ئەلیەق بە ئەلتاف حەق
قایم کەن یەقین فیرقەی جەبرییان!
بی ئیتاعەی ئەمر زەحمەتەن جینان
نەک وێنەی ئێوە بێ ئەمر تاعەت
مەشغووڵ بۆ بە ئەمر کردەی مەعسیەت
کردەی بەدیتان نیسبەت دەن بە حەق
عەین توهمەتەن، هەم کوفر موتڵەق
ئەر عەقیدەتان بە یەقین ئێد بۆ
نمەبۆ خەتا جە عەمروزەید بۆ
کەسێ نە ئامیر وێش دڵ موقیم بۆ
بە نیک و بەدش مەبۆ تەسلیم بۆ
بە عەرز ئێوە ئەر بین تەعەڕڕوز
نمەبۆ نەوکەس بکەن کینە و بوغز
نەک بە حوببش شاد، بوغزش باغیز بی
بە عەتاش خوشنوود، جە ئەخز عاجز بی
موتیع بە هەوای نەفس بی هەر بار
جە ئوموور شەرع بگێری کەنار
یەک لا مەشغووڵ بی بە ئەکل و بە شورب
نە یەک لا داری قەسد تەقەڕڕوب
کردەی وێت جە غەیر ماچی تەقدیرەن
ئەر غەیر کەرد جە تۆ ماچی تەدبیرەن
نەفس حەیوانیت کەردەن مورەخخەس
نەشو نوماتەن جە هەوا و هەوەس
وێتان حەکەم بان فیرقەی جەبرییان
غوڵامێ وەی تەور نە قاپیی وێتان
غەیر جە ئەکل و شورب، جە خواب غەفڵەت
نەبۆ ئیتاعەش غەیر زوڵم و زیللەت
قەبووڵتانەن ئەو مەرد غوڵام
هەردەم تەڵەب کۆ جە ئێوە ئینعام
بە تەعزیەی نەفس، وەسوەسەی شەیتان
خانەی ئوخراتان وەی تەور بی وێران
موحەممەد سەرخێڵ جەمع ڕوسول بی
هەردەم بە تەقوا و تاعەت مەشغوول بی
هەر شەو نە قیام سوجدە و ڕوکووع بی
هەر ڕۆ نە سیام تەوبەی ڕوجووع بی
هەر یەن تاعەت کەرد ئەو شای «خير الناسعەرەبی»
پای موبارەکش هەر دوو کەرد ئاماس
جە ئێد نزوول بی ئایەت «طاهاعەرەبی»
نەکەردیم نازیل قورئان «لتشقیعەرەبی»
هەرچی تەکالیف ئەمر قورئانەن
جە سینف بەشەر حەدد ئیمکانەن
«دەروێشناسناوی ئەدەبی» نە مەقام تەسلیم و ڕەزا
شەممێ بەیان کەر جە «خليل اللهعەرەبی»