پیاوی نۆکیسە

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  359 مشاهده
نەکەی کە نەتما سەروەت و سامان
بچییە لای پیاوی نۆکیسەی نەزان
لەگەڵ ئەوەشا فریات ناکەوێ
بە قسەی بەلاش ئەتخاتە گریان