ئەم سادە ڕوخانە لە مەلاحەت کە تەمامن

از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  1285 مشاهده
ئەم سادە ڕوخانە لە مەلاحەت کە تەمامن
دەورت کە دەدەن، تەفرە مەخۆ، قەت مەڵێ ڕامن
گەهـ دۆست و وەفادار، گەهێ دوژمنی خوێنخوار
دڵنەرم دەبن گاهـ و گەهێ سەخت کەلامن
عاجز مەبە، نەک بۆ تۆ، وەفایان نییە بۆ کەس
مەعلوومە کە ئەم تاقمە وەک تاسی حەمامن