مردمان خدا

از کتاب:
شاری دڵ
اثر:
سید کامل امامی (1903-1989)
 1 دقیقه  733 مشاهده
صوفیان وردشان «انا الحقعربی» بود
گرچه منصوروار بر دارند
روز و شب با خدا به امر خدای
پرده از روی کار بردارند
ظاهرا گرچه مفلسند و فقیر
لیک اندر خفا چو سردارند
زین جهان گر تو بینی زار و نزار
زان جهان بین مقیم دربارند
گر ندارند ملک و ثروت و مال
قوچ قربانی‌اند و سردارند
جز خدا را به دل نمی‌بینند
از همه کائنات بیزارند
جز «امامیتخلص» که پیر و افتاده است
مردمان خدای درکارند