بۆ مەرگی لاوی ڕەشم پۆشاوە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  607 مشاهده
بۆ مەرگی لاوی ڕەشم پۆشاوە
لە سەر و ڕیشم بۆیاخم داوه
سەعدیاعلام ئەفەرمێ بۆ ڕیشی ڕەشت
کوا پشتی ڕاست، کوا چاوی گەشت؟