لامەدە لە حەق

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  658 مشاهده
کوردە تۆ دینت لامەدە لە حەق
ئەوەی ناحەقە بیدەرە بەر شەق
سەرت لەرەی دێ وا لە گوێی قەبرا
ئیتر خەریکی چیت بە لەقەلەق
حاجی ئەگەر حەج چوونی گەرمێن بێ
فەرقتان چییە تۆ و حاجی لەقلەق
شەڕی ماخەلەق گەر من و تۆ نین
فقل اعوذ برب الفلق!عربی