تەسدیقی وڵامەکەی حەمەخانی پاکزاد

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  533 مشاهده
بەخوا ڕاست ئەکەی پاکزادی پاک زاد
دنیا هەر وایە هەی داد و بێداد!