یا حبیبی حیث وصلک فی الفواد قد عرض

از کتاب:
دیوانی عاسی
اثر:
ملا مصطفی عاصی (1885-1975)
 1 دقیقه  949 مشاهده
یا حبیبی حیث وصلک فی الفواد قد عرض
نور حبک فی البساط مثل شمس قد فیض
فی صدور العاشقین نار حبک ساطع
ها انا کنت بذاک کل جسمی قد رمض
کنت فی بعد الوصال کالسقیم النافض
ارجو منک للدوا ان روحی قد مرض
صرت فی قلبی حبیبا ثابتا فی لوحها
لایزول بالملام لیس شی قد قرض
کنت عاصتخلص صار عمری فی الظلام
جا مصباح الحبیب مثل فجر قد بیض