موتریب نەوای چەنگ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  620 مشاهده
موتریب نەوای چەنگ ...
سەخت بێ، نەوانان، پەرێ نەوای چەنگ
ساقی مروەتەن شەرابی گوڵرەنگ
دەوران دوو ڕەنگەن مەکەرە درەنگ
موتریب بکێشە ناڵەی نەوای نەی
کەیکاوس، کۆ، شی، دارا، کەی بی کەی؟
کەمانچەی شادی بگێرە بە دەست
مەست کەرە هۆشیار، هۆشیار کەرە مەست
با بە قانوون بۆ، نەغمەی سازانت
چوون یەک شەو چەنی ساقی سازانت
تا ئەی مەجلیسە بویارمێ بە شاد
شادی و ناشادی موویەران چوون باد