دەردین دڵ بە کام

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  574 مشاهده
دەردین دڵ بە کام ...
مەر ئەوسا وینی دڵەی وێت بە کام
مەجنوون ئاسا بای کۆ گەردی کەم فام
بێزار بای جە تەنگ ڕیسوا بای نە عام
بە ناخون کەنی بێستون بە چەنگ
بدەی بەسەردا هەردەم پارەی سەنگ
شەوان و ڕۆوان ئاهـ و ناڵەت بۆ
وە دەرگای فەڵەک زاری و لاڵەت بۆ
بە سۆزی ئاهت هەردەم کو تاوی
بە ناخون هەردەم سینە بشکاوی
تا مدیەی کەریم کارسازی بێ چوون
زەڕیۆ مەیلی تۆش مەوزۆ نە دەروون
جە هەر دوو لاوە مەیل مەبۆ حاسڵ
ئەوسا مەوینی تۆ وێت بە واسڵ