دڵە زاریش کەرد

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  641 مشاهده
دڵە زاریش کەرد ...
وەختی مەرگش بی، ڕۆیێ زاریش کەرد
ناگا کەسێ لێش تکای زاریش کەرد
بەو تکا جە مەرگ نیگاداریش کەرد
جە پەی دیدەی بەد نیگاش نیان بی
نیانش بەی تەور، بەستەی گیان بی
فیدای نیگاش بام بیم بە فەریادڕەس
یاوام بە فەریاد جە ئاخەر نەفەس