تافی دێوەزناو (٢)

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  667 مشاهده
تافی دێوەزناو ...
تافی شەیدای عەشق، تافی دێوەزناو
بە سۆزی سەدای سازی تەرانە
مەشانۆ کۆکۆ مرواری دانە
جۆشش زەریفەن، شیرینەن، دڵبەر
بێ حەد مەدەرۆ مرواری وە بەر
شۆر و نەغمەی سووزانی پێشەن
داخۆم ئەی سەودا جە عیشقی کێشەن؟
هەر کەس عاشقەن پێسە جەستەش بۆ
پێسە جۆیای وەسڵ ئاوات وەستەش بۆ