چراغم کەرەم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  575 مشاهده
چراغم کەرەم ...
ئەگەر کەرەمدار بکەرۆ کەرەم
شەوێ من و تۆش بیاونا بەهەم
من چوون پەروانە تۆ بە وێنەی شەم
تاسوب بنیامان سەر وە یەک سەرین
کەردامان ڕازان ویەردەی وەرین
ئەوسا جەو دما، ئەگەر مەمەردم
پەی مەردەنی وێم شادی مەکەردم