چراغم خارێ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  527 مشاهده
چراغم خارێ ...
نە دووریت نیشتەن نە جەرگم خارێ
نێشی ئەو خارە یاوان بە کارێ
کزەش ئاوەردەن جە گۆشتە تارێ
هەر کەسێ خارێ مەنیشۆش نە پا
وە سووزەن فەهم مەبەرۆش دەوا
سزا مەدۆ پێش جە سوب تا ئێوار
جە نێشی ئەو خار زایف مەبۆ زار
من خاری هیجران تۆم نە تۆی دڵەن
بە وێت مەزانی خەیلێ موشکڵەن
مەرهەم وەسڵ تۆش بکەرۆ چارە
وەرنە تا مەحشەر خارم بەو خارە