چراغ جەی دنیا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  721 مشاهده
چراغ جەی دنیا ...
ئەوەند ئاواتم مەندەن جەی دنیا
وەرتەر جە مەردەن بە دیدەم بدیا
لەب وە بانی لەب لاڵی تۆم بنیا
هەر دوو بنیامان سەر وە یەک سەرین
کەردامان ڕازی ویەردەی وەرین
بدیام دەستی تۆم شیەن نە گەردەن
دەرسات مەواستم ئاوات وە مەردەن
بۆ بنیام نەبۆی زوڵف مشکینت
بکەردام تەواف کەعبەی جەمینت
باڵای وێم پەشتان باڵات بکەردام
حەسرەت نمەبی، ئەگەر بمەردام