چراغ تا کەردم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  707 مشاهده
چراغ تا کەردم...
یەک تایێ جە زوڵف سیات تا کەردم
ڕۆح چەنی ئەو تا، جابەجا کەردم
سەد نەفرین وە تەخت شاهیی شا کەردم
ئیسە من گیانم ئەو تایێ وەش بۆن
ئەو گیانە نە جای تایێ زوڵفی تۆن