پەنەش سەودای شەم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  933 مشاهده
پەنەش سەودای شەم ...
پەروانە کەمەن پەنەش سەودای شەم
تا نەوینۆن شەوق شۆڵەی شەم بە چەم
نمەنیۆ نە ڕای سۆزانی قەدەم
دڵ سوزان مەبۆ، بێ پەروا جە دوور
بسۆچۆ نە بۆش، مایەی شەوقی نوور
هێمای جە دوور بۆ، نەژنەوۆ نامش
بە غەیر جە سۆزان هیچ نەبۆ کامش
کەی ئەو بە وێنەی منەن دەردەدار
سەد بار زوخاڵ کۆن پەی دیدەنی یار
پەروانە بە شەوق شەم مەبۆ واسڵ
ئەودی سۆزانیش، باتڵەن باتڵ