بەڕەزایێ هەن جە سای کەمەردا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  987 مشاهده
بەڕەزایێ هەن جە سای کەمەردا
پەخش و پەڕ کەندەن، بەو سەران دەردا
چوون زوڵفی یاران سافی سەراوێز
مەگێڵۆ نە دەور تۆفانی سوب خێز
گا گرژ و لوولەن، چوون زوڵفی نەمناک
گا با مەکەرۆش تاتا جە هەم تاک
بەرمەیۆ نە پای بەرزە مەغاران
شەماڵ مەشانۆش، چوون زوڵفی یاران
شێوەی بەڕەزا ها بەو زوڵفەوە
بەو زنجیرەی زوڵف دەستی توڵفەوە