نووسین

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  494 مشاهده
ئاسمان هەردەم.. ڕێژنە باران نانووسێ.
باران هەردەم.. ڕووبار و جۆگە نانووسێ.
ئاویش هەردەم.. باخ نانووسێ.
باخیش هەردەم.. گوڵ نانووسێ و
منیش شیعر!