دوو برین

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  417 مشاهده
برینێکی شەڕی ناوخۆم
بوو بە گەڵای هەناسەم و
زوو هەڵوەری
برینێکی شەڕی بەغدام
بوو بە گوڵ و
گوڵ بوو بە مانگێکی چواردە و
بە تریفەی سوورمەچنی
هەموو مێژوومی داپۆشی!