نوشین محمودی

مکان:
جوانرود
مشارکت‌ها:
مشارکت در 3 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨): بازبینی
  2. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣): بازبینی
  3. شیرین و خوسرەو: تایپ