سارا خەنشا

سارا خەنشا

مکان:
اشنویه
مشارکت‌ها:
مشارکت در 3 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧): بازبینی
  2. دیوانی ئەحمەدی کۆر: تایپ
  3. یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش: بازبینی