هژار

هژار

اطلاعات

تخلص: هەژار
تولد: 1921 - مهاباد
وفات: 1991 - کرج
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده: 4972

مکان