خوایە تۆ خوایێکی خوا بۆ تۆ نییە و نابێ

لە کتێبی:
دیوانی شاهۆ
بەرهەمی:
شاهۆ (1882-1971)
 1 خولەک  908 بینین
خوایە تۆ خوایێکی، خوا بۆ تۆ نییە و نابێ
قەدیمێکی عەزیمی، ئیبتیدا بۆ تۆ نییە و نابێ
عەجەب پەروەردگارێکی کە خۆتی ئەووەڵ و ئاخر
ئەوندەم لێ یەقینە ئینتیها بۆ تۆ نییە و نابێ
خوداوەندێکی تەنیا و بێ شەریک و باب و فورزەندی
بەڕاستی حەیی و قەییومی، فەنا بۆ تۆ نییە و نابێ