ترتیب دادن هر دو سلطان لشکر خویشرا در رزمگاه

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  560 بینین
تەرتیب دا پەی ڕەزم جە ئاوەردگا
قەلب و مەیمەنە، مەیسەرەی سوپا
جەو تەرەف سوڵتان زەمیر بی سوار
یاساڵ دا قوشوون حەربەی کارزار
وەزیر جە یەمین، وێش نەقەلبگا
سەردار جە مەیسەر عەلەم کەرد وەپا
ئیرادەی وەزیر نە عەرسەی مەیدان
پەی تەحریک ڕەزم بی بە قوماندان
جە ئەبر قەزا قەدەر بی ئەجەل
سازا بەهانە بە حەربەی جەدەل
دەنگ تەپڵکووس، سەدای کەڕەنا
دەبدەبەی دهۆڵ دنیا لەرزنا
بەرقەی ئەسڵەحەی سەیف سەر سینان
چون باریقەی ڕەعد وێش مەدا نیشان
خێزا چەرخەچی جە بەین سوپاهـ
گەرمی دان بە جەنگ جە ئاوەردگاهـ
جە سەهم سەنگین سوپای بێ حیساب
زەهرەی دلێران یەکسەر بی وە ئاب
ڕووی زەمین تەمام بی بە کوورەی نار
چون دەم ئەفعا مەنمانۆ شەرار
نە جەنب مەیسەر خێزا لەووامە
میهمیز دا بە ئەسپ ڕەزم هەنگامە
ئاما بە مەیدان تەک دا تەکاوەر
تەڵەب کەرد جە سان سەردار «مبازرعەرەبی»
جە سوپای سەردار خرۆشا یەقین
ڕوو کەرد بە مەیدان بەور سەهمگین
ئامان بە هەمدا هەردوو پەهلەوان
سەرف کەردن جە یەک حەربەی جانستان
بە ئاخر نەوبەت یاوا بە یەقین
شمشێر دا نە فەرق لەووامەی لەعین
کەللەش بی دوو نیم تا بە کەمەرگا
کەفت نە ڕووی زەمین لەعین گومڕا
جەودەم خەتەرە مەردپەهلەوان
خرۆشا بە قین ڕوو کەرد بە مەیدان
کەمان دا بە چەنگ تەرکش کەرد تەیار
سەرف کەرد جە یەقین خەدەنگان هەزار
«اصلاًعەرەبی» نەکەرد کار جە دیرع یەقین
یەقین هەڵمەت کەرد پەی لەعین بە قین
دا نە کەمەرگاش شەمشیر ئابدار
دوو نیم بی خەتەر بە وێنەی خەیار!
خرۆشا سوڵتان نەفس ئەممارە
بە بۆڕیەی هوجووم کەردش ئیشارە
نەی تەرەف سوڵتان زەمیر خرۆشا
یەکسەرە سوپاش پەرێ جەنگ جۆشا
ئاتەش دان بە حەرب تیپ تۆپخانان
دلێران پەی جەنگ کێشان بەیداخان
دوو دەریای عەزیم داخڵ بین بە هەم
دنیا تاریک بی چەنی تۆز و تەم
قەزا پەرێ جەنگ تەحریک کەرد قەدەر
مەوت دلێران ئاوەرد بە دەفتەر
سەران سەرنگوون حەربەی تازەساو
جەسەد بە ماهی، خوون بوو بە سێڵاو
چەند سەرهەنگ سەخت، چەند نەوجەوانان
خەڵتان بین جە خوون عەرسەگای مەیدان
مەردان مەدفوون هەر مەبین فەنا
جەنگ کەرد وە ئەسپاب بەهانەی بەها
خولاسە ئەو ڕۆ تا بە عەسر تەنگ
حەربە نە کاو بی بە مەغڵووبەی جەنگ
سەردار حەقیق جۆشا پەی مەساف
سەرمەست جیهاد چون عەنتا نە قاف
چەند کەس جە مەیدان کەردش دووپارە
ئاما نەعەینش نەفس ئەممارە
دا نە کەمەرگاش شمشێر بوڕڕان
ڕۆحش پە جەحیم دەردەم بی ڕەوان
کێشا سەیحەت بەرز «الله اکبرعەرەبی»
لەرزە نیشت نە جەرگ عەدووی ستەمگەر
شکست وەرد سوپای خەبیسەی مەلعوون
هۆرکنیا نە جا چوون کۆی بێستوون
کێشان درەفشان سوپا نە هەرسوو
بڕبڕ بی سوپای کەفەرەی بەدخوو
جە قەتڵ و قەلار نەکەردن درێغ
تا بنیاد کوفر بەرئاما جە بێخ
نەپێچان عەنان تا بە ئۆردووگاهـ
تا کەردن غارەت خەیمەی بارەگاهـ
سوپا ساکین بین ئەوشەو تا سەحەر
سەحەر ئەمرش کەرد شای هومایوون فەڕ
هەم ئۆردووی لەعین کەردن یەختەسار
هەم سەران کەردن وە کەللەی مەنار